Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie (KKK 1213) Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.


Ogólne informacje

    Ustanowił go Chrystus i powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28, 19). Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.

Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.


Obowiązki rodziców dziecka

 • przygotowują się do chrztu dziecka
 • są obecni
 • publicznie proszą o chrzest
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka
 • wyrzekają się szatana
 • składają wyznanie wiary
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie)
 • są świadkami wiary dla dziecka
 • przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień
 • spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.)
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu
 • świętują dzień Patrona
 • uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)
 • zawierzają dziecko Bogu

Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz.

Chcę być narzędziem w Twoich rękach?.

Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością.

Ty je kochasz bardziej niż ja.

Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej niż ja.

Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów?.


Obowiązki rodziców chrzestnych

 • wyznaczeni przez rodziców
 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
 • nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
 • należą do Kościoła katolickiego
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
 • wyrzekają się szatana
 • wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
 • żyją wiarą, nadzieją i miłością
 • modlą się za chrześniaka
 • kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
 • zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Zasady

 1. Sakramentu Chrztu Świętego udziela się w każdą I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.00.
 2. Zgłoszenie dziecka do Sakramentu Chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania w czwartek od 16.00 do 17.00 lub w sobotę od 9.30 do 10.30. Dziecko do Chrztu zgłaszają rodzice lub przynajmniej jedno z nich lub ci, którzy prawnie ich zastępują.
 3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:
 • dowód osobisty jednego z rodziców,
 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych: (personalia, miejsce zamieszkania, wyznanie, data urodzenia, data i miejsce ślubu kościelnego),
 • Rodzice chrzestni muszą być katolikami, bierzmowanymi, po przyjęciu Sakramentu Eucharystii oraz prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić; jeśli są spoza parafii powinni przedłożyć zaświadczenie od Księdza Proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Należy wybrać tylko jednego chrzestnego lub chrzestną, bądź dwoje chrzestnych.
 • Przygotowanie do Sakramentu Chrztu rodziców dziecka i rodziców chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00 w salce katechetycznej przy plebanii. W czasie wakacji o godz. 19.30.