Małżeństwo

?Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela? (Mt 19, 5-6).

Ogólne informacje

    ?Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu? (KPK 1055,1).

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

?Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela? (Mt 19, 6).

    Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i ?są najcenniejszym darem małżeństwa?, a ?rodzicom przynoszą najwięcej dobra? (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.


Dokumenty

  1. Aktualna metryka chrztu do stwierdzenia faktu chrztu oraz stanu wolnego, z adnotacją o bierzmowaniu.
  2. Dowody osobiste, świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej. względnie z ostatniej klasy uczęszczania na religię.

Czynności przygotowujące do ślubu:

  1. Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych. Punkt dekanalnego poradnictwa rodzinnego znajduje się przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu.
  2. Narzeczeni, którzy nie ukończyli kursu przedmałżeńskiego w zakresie szkoły średniej lub zawodowej, są zobowiązani do odbycia katechez uzupełniających i ukończenia tego kursu.
  3. W parafii miejsca zamieszkania narzeczonych są głoszone zapowiedzi przedślubne.
  4. Do ślubu narzeczeni przystępują po Spowiedzi świętej.
  5. Informujemy, że wiek kanoniczny uprawniający do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wynosi dla kobiety i mężczyzny 18 lat.
  6. Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych. Zaświadczenie dla narzeczonych wydane przez Urząd Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest sześć miesięcy od daty wydania do daty ślubu.